Jak wójt sprzedawał Ośrodek Zdrowia w Koszycach

Nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem i finansami gminy Koszyce to od wielu lat temat tabu wójta i skarbnika gminy. Dziś proponujemy Państwu lekturę protokołu po kontroli kompleksowej gminy Koszyce w 2011 roku. Oto fragmenty dotyczące kontrowersyjnej sprzedaży Ośrodka Zdrowia w Koszycach – działka nr 801.

 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 23

  • nieopublikowanie w prasie informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (działka nr 801 w Koszycach), co stanowi naruszenie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 24

  • zamieszczenie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 801 w Koszycach, w terminie krótszym niż 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, co narusza postanowienia § 6 ust. 1 w związku z ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy.

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 25

  • nieopublikowanie, w prasie o zasięgu powiatowym ukazującej się nie rzadziej niż raz na tydzień, ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 801 w Koszycach, co stanowi naruszenie § 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 26

  • niepodanie terminu przetargu, w ogłoszeniu o drugim przetargu ustnym nieograniczonym, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej, na sprzedaż działki nr 801 w Koszycach. Powyższe stanowi naruszenie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w związku z § 6 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 27

  • niepodanie nabywcy działki nr 801 w Koszycach, w zawiadomieniu o terminie spisania aktu notarialnego informacji o uprawnieniu sprzedającego do odstąpienia od zawarcia umowy i zatrzymania wadium w sytuacji, gdyby nabywca nie przystąpił bez usprawiedliwienia do umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu. Powyższe narusza unormowania art. 41 ust. 2 ustawy z dnia
    21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy, Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Czytaj cały protokół z kontroli Gminy Koszyce – 2011 r.

Proszę zwrócić uwagę, że kontrolą objęto tylko wybrane zagadnienia w zakresie gospodarki finansowej w stosunkowo krótkim okresie 2009 – 2011 r. Stwierdzono kilkadziesiąt poważnych nieprawidłowości, za które odpowiedzialni byli i są nadal wójt i skarbnik. Ile trzeba mieć cynizmu i pogardy dla mieszkańców gminy Koszyce, żeby w samym tylko 2011 roku przyznać skarbnikowi ponad 50 tys zł w NAGRODACH ?