O tym nie przeczytasz w Gazecie Koszyckiej

Jak wyciekają nasze pieniądze z kasy UG Koszyce ?

W lipcu 2015 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie przeprowadziła kontrolę finansową Urzędu Gminy Koszyce. Oto skróty kilku z ponad 30 nieprawidłowości opisanych w protokole RIO:
-nieterminowe księgowanie na kontach wydatków budżetowych,
-wykazywania w bilansach Urzędu Gminy wartości poszczególnych składników niezgodnie ze stanem faktycznym,
-ujmowanie w ewidencji księgowej operacji niezgodnie ze stanem faktycznym np.

  • umowa dotycząca wykonania usługi bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego. Cena w umowie została ustalona w następujący sposób: 100,00 brutto liczone od naprawy zgłoszonego punktu oświetleniowego oraz że faktury za wykonane usługi naliczane będą kwartalnie. Wykonawca za wykonane usługi za IV kwartał wystawił fakturę VAT  na kwotę 11.498,35 zł ..
  • umowa na zadanie p.n. „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Koszyce”, wynagrodzenie określone w umowie na kwotę 673.998,18 zł ..
  • umowa Nr 4/2014 zawarta w dniu 06.06.2014 r. na zadanie p.n. „Gospodarcze wykorzystanie osadów ściekowych w gminie Koszyce”, wynagrodzenie określone w umowie na kwotę 795.810,00 zł ..

-przyznanie i wypłacenie pracownikowi Urzędu Gminy zatrudnionemu na stanowisku Skarbnika Gminy, na podstawie angażu (pisma) z dnia 7 listopada 2011 r. w okresie od listopada 2011 r. do grudnia 2013 r. wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 5.120,00 zł brutto. Maksymalna kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla Skarbnika Gminy w gminie do 15 tys. mieszkańców wynosi 4.800,00 zł. Skutkiem powyższego pracownikowi w okresie od listopada 2011 r. do grudnia 2013 r. wypłacono wynagrodzenie w kwocie o 320,00 zł wyższej, niż maksymalnie mógł otrzymać jako Skarbnik Gminy w gminie do 15 tys. mieszkańców. Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy.

Podsumujmy: 26 miesięcy x 320 zł = 8.320,00 zł. Dla przypomnienia, w samym tylko 2011 roku wójt przyznał pani skarbnik ponad 50 tys zł z tytułu nagród (kartoteka zarobkowa). Razem zarobki pani skarbnik w 2011 roku to niebagatelna kwota – 145.240,32 zł. Uważamy, że pieniądze wypłacone pracownikowi samorządowemu niezgodnie z przepisami należy zwrócić do gminnej kasy, a sprawą powinna zainteresować się Komisja Rewizyjna Rady Gminy Koszyce.

Czytaj cały protokół po kontroli UG Koszyce przez RIO w Krakowie.