Czy wójt popełnił przestępstwo ?

Pan Marian Stokłosa
Przewodniczący Klubu Radnych „Wierni Wyborcom”
Rady Gminy Koszyce

Szanowny Panie,
w lipcu 2015 roku Regionalna Izba Okręgowa w Krakowie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy Koszyce. W protokole pokontrolnym zamieszczonym na stronie internetowej RIO opisano wiele poważnych nieprawidłowości w sferze finansów naszej gminy.
Pragniemy zwrócić uwagę Pana i radnych klubu Wierni Wyborcom na:
Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 30
­ nieprzestrzeganie postanowień uregulowań, ujętych w tabeli nr III zatytułowanej „Stanowiska w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie powołania”, która stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, z późn. zm.), poprzez przyznanie i wypłacenie pracownikowi Urzędu Gminy zatrudnionemu na stanowisku Skarbnika Gminy, na podstawie angażu (pisma) z dnia 7 listopada 2011 r. w okresie od listopada 2011 r. do grudnia 2013 r. wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 5.120,00 zł brutto.
Powyższy stan był niezgodny z zapisami ujętymi w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia, w którym maksymalna kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla Skarbnika Gminy w gminie do 15 tys. mieszkańców wynosi 4.800,00 zł. Skutkiem powyższego pracownikowi w okresie od listopada 2011 r. do grudnia 2013 r. wypłacono wynagrodzenie w kwocie o 320,00 zł wyższej, niż maksymalnie mógł otrzymać jako Skarbnik Gminy w gminie do 15 tys. mieszkańców .. Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy.

Zwracamy się do Pana z prośbą o interpelację w tej sprawie na najbliższej sesji Rady Gminy Koszyce. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie tej sprawy w kontekście nagród pieniężnych w kwocie około 50 tys zł przyznanych Skarbnikowi przez Wójta w 2011 roku. Oczekujemy wyczerpujących odpowiedzi na pytania:
1. Czy pieniądze pobierane przez Skarbnika z gminnej kasy niezgodnie z przepisami zostały zwrócone wraz z odsetkami ?
2. Za jakie osiągnięcia w pracy zostały Skarbnikowi przyznane 3 nagrody pieniężne w 2011 roku łącznie w kwocie około 50 tys. zł ?
3. Czy nie zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez wójta gminy Koszyce ?

Z wyrazami szacunku
Mieszkańcy gminy Koszyce
Adres: info@gminakoszyce.com
www.GminaKoszyce.com