Budżet Obywatelski według Rybaka

Budżet obywatelski nazywany również partycypacyjnym to proces w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części lub całości budżetu gminy. Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego są regularne spotkania mieszkańców z przedstawicielami władz, podczas których rozmawia się o przeznaczeniu wspólnych pieniędzy.

Jak to się robi w Koszycach ?
Wybrani przez mieszkańców radni uchwalili, że w 2018 roku gmina Koszyce przeznaczy 200 000 zł na realizację zadań zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonanie uchwały powierzyli wójtowi. Cała uchwała z załącznikami jest tutaj.
Wójt miał wyjaśnić mieszkańcom zasady Budżetu Obywatelskiego, przeprowadzić konsultacje społeczne i zachęcić do głosowania.
Nie wiemy jeszcze, co zrobił wójt, ale wynik jego działań jest porażający. Szesnastu mieszkańców gminy Koszyce z 16 sołectw zgłosiło 16 takich samych projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ewenement na skalę światową. W taki oto sposób nasz lokalny dyktator ograbił 16 sołectw gminy Koszyce z przysługujących im od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, które mogli przeznaczyć na zaspokojenie swoich potrzeb. Ale dla dyktatora najważniejszą okazała się być potrzeba posiadania własnej salki widowiskowej do autopromocji i wręczania bukietów byłej posłance PO.

WYKAZ PROJEKTÓW ZAAKCEPTOWANYCH DO KONSULTACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH NA 2018 ROK.

 1.  W sołectwie Dolany  – zgłoszony wniosek pn: „ Kontynuacja zagospodarowania Centrum Aktywności Wiejskiej na działce gminnej Nr 41 obręb Dolany ” –  przez Karola Polaka  szacunkowy koszt 5 021,00 zł.
 2. W sołectwie Piotrowice – zgłoszony wniosek pn : „ Rozbudowa, przebudowa
  i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach ” przez Romana Jagielnik szacunkowy koszt 7 405,00 zł
 3. W sołectwie Malkowice – Siedliska  – zgłoszony wniosek pn : „ Oświetlenie uliczne  ”- przez  Jana Kozakowskiego , szacunkowy koszt 13 012,00 zł.
 4. W sołectwie Jaksice – zgłoszony wniosek pn: Rozbudowa, przebudowa
  i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach ” – przez Magdalenę Ptasznik , szacunkowy koszt 18 329,00 zł
 5. W sołectwie Przemyków  – zgłoszony wniosek pn: „Rozbudowa, przebudowa
  i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach ” – przez Ryszarda Sieradzy , szacunkowy koszt 15 689,00 zł
 6. W sołectwie Modrzany  – zgłoszony wniosek pn : „Rozbudowa, przebudowa
  i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach ”, przez Ryszarda Grzywnę , szacunkowy koszt  3 373,00 zł.
 7. W sołectwie Biskupice – zgłoszony wniosek pn: „Rozbudowa, przebudowa
  i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach ”  , przez Kazimierza Dziedzic, szacunkowy koszt 6 781,00 zł
 8. W sołectwie Rachwałowice  – zgłoszony wniosek pn: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach ”  , przez Andrzeja Rydlewskiego , szacunkowy koszt 9 127,00 zł .
 9. W sołectwie Filipowice  – zgłoszony wniosek pn: „Rozbudowa, przebudowa
  i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach  ”, przez Justynę Bąk, szacunkowy koszt 4 802,00 zł.
 10. W sołectwie Morsko  –zgłoszony wniosek pn: „Rozbudowa, przebudowa
  i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach ”,  przez Roberta Jazgarzyńskiego , szacunkowy koszt 7 808,00 zł.
 11. W sołectwie Witów  – zgłoszony wniosek pn: „Rozbudowa, przebudowa
  i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach ”  ”, przez Krystynę Kalina, szacunkowy koszt 9 787,00 zł.
 12. W sołectwie Książnice Małe   – zgłoszony wniosek pn: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach ”  , przez Jolantę Ciochoń , szacunkowy koszt 7 698,00 zł.
 13. W sołectwie Sokołowice  – zgłoszony wniosek pn: „Rozbudowa, przebudowa
  i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach ”, przez Wiesława Augustyńskiego , szacunkowy koszt 14 186,00 zł.
 14. W sołectwie Łapszów  – zgłoszony wniosek pn: „Rozbudowa, przebudowa
  i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach ”, przez Sylwię Gądek, szacunkowy koszt 11 914,00 zł.
 15. W sołectwie Koszyce  – zgłoszony wniosek pn: „Rozbudowa, przebudowa
  i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach ”, przez Katarzynę Staszkiewicz, szacunkowy koszt 28 704,00 zł .
 16. W sołectwie Włostowice  – zgłoszony wniosek pn: „Rozbudowa, przebudowa
  i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach ”  , przez Danutę Bienias , szacunkowy koszt 12 243,00 zł.
 17. W sołectwie Jankowice  – zgłoszony wniosek pn: „Rozbudowa, przebudowa
  i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach ”, przez Wiesławę Przybylską , szacunkowy koszt 3 116,00 zł.
 18. W sołectwie  Zagaje  – zgłoszony wniosek pn: „Rozbudowa, przebudowa
  i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach ”, przez Marka Rusieckiego, szacunkowy koszt 6 745,00 zł.

Koszyce , dnia 16 października 2017r.

WYKAZ PROJEKTÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO KONSULTACJI   BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W  SOŁECTWACH NA 2018 ROK.

 1. W sołectwie  Książnice Wielkie pn: „ Świetlica wiejska c .d ” –  zgłoszony przez Mariana Stokłosę szacunkowy koszt 14 260,00 zł.

Wniosek z sołectwa Książnice Wielkie pn: „ Świetlica wiejska c .d ” – zgłoszony przez Mariana Stokłosę został odrzucony. Komisja uznała, że świetlica wiejska mieszcząca się w budynku remizy OSP jest wyremontowana i wystarczająco  wyposażona w odpowiednią ilości stołów i krzeseł ( realizacja wniosku z funduszu sołeckiego z  2016 r. za kwotę 4 143,87 zł zakupiono 4 stoły i 27 krzeseł ) .
W związku z powyższym komisja uznała iż nie ma potrzeby zakupu dodatkowego sprzętu . Ponadto organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające we wsi Książnice Wielkie mogą starać się o pozyskanie środków z innych źródeł
a mianowicie skorzystać z programu „ Małopolskie remizy ”, jak również aplikować
o pozyskanie środków unijnych w ramach odnowy wsi. Jasne określenie przeznaczenia środków z Budżetu Obywatelskiego zawiera art. 7 us.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz.446 ze zm.), na który powołuje się Uchwała Rady Gminy Koszyce Nr XV /143/2017
z dnia 11 września 2017r. Środki z Budżetu Obywatelskiego należałoby przeznaczyć na realizację takich projektów np. inwestycyjnych mieszczących się w zakresie zadań własnych gminy, podnoszących jakość życia całej społeczności sołectwa a nie tylko jej określonej grupy. Ponadto ustawa o finansach publicznych mówi o racjonalności , gospodarności przy wydatkowaniu publicznych środków finansowych.

 1. W sołectwie Sokołowice – zgłoszony wniosek pn : „ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Sokołowice poprzez zakup drewnianej altanki i urządzeń siłowni zewnętrznej , oraz dofinansowanie budynku sali widowiskowej w m. Koszyce ”- przez Mirosława Kozakowskiego , szacunkowy koszt  14 186,00 zł.

Projekt został odrzucony gdyż nie zostały spełnione kryteria zawarte w Rozdziale 2 § 5 pkt 3  Uchwały Nr XV / 143/ 2017 Rady Gminy Koszce z dnia 11 września 2017r. , który mówi , że każdy uprawniony może zgłosić jeden projekt .
Koszyce, dnia 16 października 2017r.
Odrzucone projekty były zgodne z regulaminem uchwalonym przez Radę Gminy Koszyce. Pomimo tego komisja złożona z 4 pracownic UG Koszyce zdecydowała o ich odrzuceniu. My pytamy dlaczego ? I kto za tym stoi ?

Jak przebiegało głosowanie ?

Dopiero 24 października (na 1 dzień przed zakończeniem) o godz.10:41 na stronie internetowej UG Koszyce powiadomił mieszkańców o głosowaniu na projekty Budżetu Obywatelskiego w naszej gminie.

Dlaczego ? I kto za tym stoi ?

PROTOKÓŁ Z PRZELICZENIA GŁOSÓW W GŁOSOWANIU NA PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  NA ROK 2018

W dniu  26 października 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Koszyce odbyło się przelicznie głosów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018r. Głosowanie odbywało się w dniach od 18 października 2017r. do 25 października 2017r w siedzibie Urzędu Gminy Koszyce.

Łącznie na wszystkie projekty oddano 343 głosów , z czego głosów ważnych 331 głosów nieważnych 12 ( w tym 9 podpisów nieczytelnych 1 osoba oddała głos poza miejscem swojego zameldowania , 1 karta niepodpisana 1 karta dwa razy podpisana).

Po zweryfikowaniu oddanych głosów oraz po przeliczeniu głosów złożonych na poszczególne projekty uzyskano następujące wyniki:

Lp. Nazwa zadania , jego lokalizacja Koszt zadania Ilość oddanych głosów
Głosy ważne
 

Głosy nieważne

1.  „ Kontynuacja zagospodarowania Centrum Aktywności Wiejskiej na działce gminnej nr 41 obręb Dolany  ” – w sołectwie  Dolany 5 021,00 54 53 1
2. „Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach „ – środki przeznacza sołectwo Piotrowice 7 405,00 7 7 0
3. „Oświetlenie uliczne   ”-
w sołectwie Malkowice – Siedliska  
13 012,00 12 12 0
4. „Rozbudowa , przebudowa
i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej
w Koszycach „ – środki przeznacza sołectwo Jaksice  
18 329,00 20 20 0
5.  „Rozbudowa , przebudowa
i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej
w Koszycach „ – środki przeznacza sołectwo Przemyków
15 689,00 54 52 2
6. „Rozbudowa , przebudowa
i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej
w Koszycach „ – środki przeznacza sołectwo Modrzany
3 373,00 4 4 0
7.  „Rozbudowa , przebudowa
i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej
w Koszycach „ – środki przeznacza sołectwo Biskupice
6 781,00 8 8 0
8. „Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach „ – środki przeznacza sołectwo Rachwałowice 9 127,00 25 23 2
9. „Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach „ – środki przeznacza sołectwo Filipowice 4 802,00 15 12 3
10. Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach „ – środki przeznacza sołectwo Morsko 7 808,00 8 8 0
11. Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach „ – środki przeznacza sołectwo Witów 9 787,00 6 6 0
12. Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach „ – środki przeznacza sołectwo  Książnice Małe 7 698,00 8 8 0
13.  Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach „ – środki przeznacza sołectwo Sokołowice 14 186,00 63 60 3
14. Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach „ – środki przeznacza sołectwo Łapszów 11 914,00 9 9 0
15. Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach „ – środki przeznacza sołectwo Koszyce 28 704,00 26 25 1
16 Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach „ – środki przeznacza sołectwo Włostowice

 

12  243,00 11 11 0
17. Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach „ – środki przeznacza sołectwo Jankowice 3 116,00 6 6 0
18. Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach „ – środki przeznacza sołectwo Zagaje 6 745,00 7 7 0
OGÓŁEM 185 740,00 343 331 12

Koszyce, dnia 26 października 2017r.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

 1. Agnieszka Czarnecka        ………………………………….
 2. Jolanta Jesionka                …………………………………..
 3. Jolanta Kisiel                    …………………………………..
 4. Lilla Buczek                      …………………………………